Actiepunten Klimaatpartij

Concept bedoeld voor de bijeenkomst van 25 augustus 19.00 uur in Muntmeesters. Leidsekade 117.

1. Actie tegen klimaatverandering kan niet zonder actie tegen armoede en discriminatie en actie voor solidariteit en gelijkheid.
De schadelijke gevolgen van klimaatverandering treffen met name de mensen die in armoede leven. Ageren tegen klimaatverandering is een kwestie van solidariteit.
De motor van klimaatverandering is economische groei die aangejaagd wordt door een maatschappij die gebaseerd is op ongelijkheid en competitie.

2. Om voldoende politiek draagvlak te creëren voor actie tegen klimaatverandering is het noodzakelijk te worden gesteund ook en met name door inwoners van Utrecht die de kosten moeilijk kunnen opbrengen van maatregelen die nodig zijn om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Om die steun te krijgen is financiële compensatie nodig, speciaal voor mensen met een smalle beurs.
In de praktijk worden de kosten van milieumaatregelen, bijvoorbeeld extra heffingen, afgewenteld op de minst verdienenden. Voor politieke partijen die niets moeten hebben van een effectief milieu- en klimaatbeleid is het om die reden heel eenvoudig om mensen op te zetten tegen milieu- en klimaatbeleid.

3. Het beleid om betaalbare woningen te slopen of zodanig te renoveren dat ze onbetaalbaar worden voor mensen met een smalle beurs moet stoppen. Dat beleid is om twee redenen slecht. Het is asociaal omdat het ten koste gaat van mensen die op een goedkope/sociale huurwoning zijn aangewezen én het is een verkwisting van grondstoffen, energie en CO2.
Sinds 2001 is het moedwillig beleid om het aandeel sociale huur in de stad terug te dringen (en de woningnood voor mensen met weinig geld erger te maken!) om daardoor meer woningen te kunnen bouwen die veel geld opbrengen voor projectontwikkelaars/corporaties én de stad inwoners oplevert die meer geld uit kunnen geven en meer belasting kunnen betalen. Ook met het oog op de opvang van vluchtelingen zijn veel meer betaalbare huurwoningen nodig. Utrechtse woningzoekenden die op sociale huur zijn aangewezen moeten niet hoeven te klagen dat de huisvesting van vluchtelingen ten koste gaat van hen.

4. Het beleid om nog meer kantoren en hoogwaardige dienstverlening naar Utrecht te halen moet stoppen. Dat beleid maakt dat er voortdurend gesloopt en gebouwd wordt, dat er steeds meer autoverkeer komt (o.a. woon-werkverkeer), dat de woningen voor Utrechters onbetaalbaar worden en bedrijven die werk bieden voor niet-hoogopgeleide Utrechters uit de stad verdwijnen. Utrecht hoeft geen 400.000 inwoners te hebben, Utrecht moet leefbaar blijven.
Het beleid om meer kantoren en hoogwaardige dienstverlening naar Utrecht te halen is voornamelijk bedoeld om bouwend nederland aan omzet te helpen en voor de gemeente om aan de grond te kunnen verdienen. Het voortdurend slopen, bouwen en al het extra autoverkeer draagt bij aan steeds meer CO2-uitstoot.

5. Het gemotoriseerde verkeer in de stad is een belangrijke bron van CO2-uitstoot en zorgt bovendien voor ernstige luchtverontreiniging. Utrecht moet daarom autoluw worden. Wie in Utrecht werkt en winkelt of de Jaarbeurs bezoekt maar er niet woont moet met het OV komen of met de fiets en niet met de auto. Het parkeren in de stad moet voor die categorie onbetaalbaar worden en de toegang tot de stad tijdens de spits bemoeilijkt (verkeerslichtdosering).
De maatregelen die de gemeente neemt (knips) treffen vooral de Utrechters zelf, terwijl die weinig kilometers afleggen en het grootste probleem niet zijn. Die maatregelen leiden bovendien tot heel veel omrijden waardoor de CO2-uitstoot en de luchtverontreiniging juist toenemen.

6. De kleine milieuzone (binnenstad + stationsgebied) moet afgeschaft worden. Het positief effect op de luchtkwaliteit kon niet aangetoond worden. De milieuzone leidt tot veel omrijden en dus voor extra luchtverontreiniging op wegen die voor dat omrijden worden gebruikt. De bebouwde kom van Utrecht moet één grote milieuzone worden waarin alle auto’s, vrachtwagens, scooters en brommers (oud of nieuw, lpg, benzine of diesel) geweerd worden die niet aan strenge eisen voldoen wat betreft de uitstoot van NO2, roet en van CO2 (!). De kleine milieuzone is door de gemeente alleen maar bedacht om de groei van het autoverkeer niet te hoeven afremmen.
Bouwjaar en euroklasse zeggen weinig over de uitstoot. Slecht onderhouden nieuwe auto’s kunnen veel smeriger zijn dan goed onderhouden oude auto’s en auto’s die veel kilometers maken vervuilen meer dan auto’s die af en toe worden gebruikt. Oude auto’s kunnen van filters worden voorzien of van een nieuwe motor. Of voertuigen aan de eisen voldoen kan vastgesteld worden door APK-garages. Handhaving dient plaats te vinden door controles uit te voeren langs de weg en stinkende voertuigen aan te houden en de bestuurders daarvan te verbaliseren. Het vernietigen van oudere auto’s en het vervangen daarvan door nieuwe auto’s is een verkwisting van grondstoffen, energie en CO2. De overgang op elektrische auto’s is geen optie, want echt groene elektriciteit is en blijft schaars en accu’s vreten schaarse grondstoffen.

7. De ruimte en het grondbeslag voor het autoverkeer in de stad moet teruggedrongen worden. De Noordelijke Randweg Utrecht moet niet “opgewaardeerd” worden en moet onaantrekkelijk worden voor autoverkeer dat in Utrecht niets te zoeken heeft (doorgaand verkeer A2 – A27). Minder asfalt voor het autoverkeer is goed tegen opwarming, goed om regenval te verwerken, goed voor bomen en goed voor voetgangers en spelende kinderen. Haastige fietsers moeten weer op de rijweg kunnen fietsen en auto’s moeten zich daaraan aanpassen. In de hele stad zijn auto’s ‘te gast’ en mogen nergens harder dan 30 km/uur. Er moeten juist meer in plaats van minder verkeerslichtinstallaties komen voor veilig oversteken en afremmen van het verkeer op de rijweg.

8. Utrecht moet veel zuiniger zijn met zijn groen en zijn bomen. Groen en bomen zorgen voor rust, schaduw en natuur en nemen CO2 op. Vooral grote bomen zijn nodig, maar de gemiddelde leeftijd van bomen neemt in Utrecht door de voortdurende (wegen)bouwwoede af (ligt op ca. 32 jaar). Niet alleen moet bomen meer onverharde ruimte hebben, kapvergunningen moeten slechts met grote terughoudendheid verleend worden. De praktijk is helaas dat er zelden of nooit een kapvergunning geweigerd wordt (de meeste aanvragen zijn van de gemeente zelf). Het terugdringen van het grondbeslag voor het autoverkeer moet ten goede komen aan groen, volkstuinen en speelgelegenheid.

9. De stadsverwarming in Utrecht moet afgebouwd worden. Er gaat heel veel energie verloren door het transport van heet water door de hele stad. Toen dat hete water nog vrijkwam bij de opwekking van elektra was dat nog niet zo’n probleem (anders werd het op het kanaal geloosd), maar inmiddels komt de elektra vaak van elders en is er geen ‘restwarmte’ meer. Het feit dat Eneco van plan is om biomassa te gaan verstoken voor de stadsverwarming is een extra reden om een punt te zetten achter de stadsverwarming. Biomassa verstoken is een aanslag op de natuur en zorgt voor veel CO2-uitstoot.

10. Utrecht moet er niet op uit zijn om zoveel mogelijk evenementen naar Utrecht te halen. Niet alleen kost het handen vol geld, ze zijn ook een aanslag op parken, zorgen voor veel extra autoverkeer en zijn een aanslag op de leefbaarheid en de rust van omwonenden. Utrecht moet om dezelfde reden het toerisme niet willen aanzwengelen en woningverhuur aan toeristen tegenhouden (jaagt bovendien de prijs van woningen op). Utrecht moet een stringenter horecabeleid en overlast beleid hebben, zodat er ook rustig gewoond kan worden in gemengde gebieden (binnenstad en routes naar naar de binnenstad).

11. Voor extra armoedebestrijding en een sociaal klimaatbeleid is geld nodig. Dat moet beschikbaar komen door te bezuinigen op dure prestige projecten, infrastructuur voor het autoverkeer, op externe adviesbureaus, communicatie en woordvoering. De OZB-bijdrage van de gemeente aan het Ondernemersfonds moet geschrapt worden want daarvan profiteren voornamelijk de grootste ondernemers en geld van dat fonds komt ook terecht bij evenementen die wij niet moeten willen. Het aantal interne of externe woordvoerders en communicatie deskundigen en het aantal ingeschakelde adviesbureaus moet teruggebracht tot nul. Inwoners van Utrecht zitten niet te wachten op propaganda. Ambtenaren en wethouders die voor hun taak berekend zijn hebben geen woordvoerders nodig.

12. Er moet een totaal verbod komen op vuurwerk, ook tijdens de jaarwisseling. Vuurwerk is een gigantische bron van luchtverontreiniging en lawaai.

 

 

____